Algemene Voorwaarden

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;

- de consument: natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een koopovereenkomst of opdracht aangaat met betrekking tot een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;

- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte tweewieler weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte tweewieler zijn opgenomen.

- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de tweewieler te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;

- schriftelijk: in geschrift of elektronisch

- de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of ondernemer op die tweewielers, onderdelen en accessoires wordt gegeven.

 

Artikel 1

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

 

KOOP

Artikel 2 - Het aanbod

 1. De ondernemer doet mondeling of schriftelijk een aanbod. Het aanbod gaat vergezeld van de algemene voorwaarden.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de ondernemer. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden tweewieler, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden tweewieler is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen van de tweewieler, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door de ondernemer gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de consument direct aanvaarden.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

De ondernemer legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van.

 

Artikel 4 - De inhoud van de overeenkomst

 1. In de schriftelijk vastgelegde overeenkomst staat in ieder geval: - de identiteit van de ondernemer zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; - de omschrijving van de tweewieler, onderdelen of accessoires - de prijs en de omschrijving van de in te kopen tweewieler inclusief onderdelen of accessoires; - de prijs van de tweewieler inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: - de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire; - de bij de koop van een tweewieler wel-vermijdbare kosten; - de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de ondernemer of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt.

 

Artikel 5 - Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de ondernemer de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.

 

Artikel 6 - Het risico voor de tweewieler

 1. Gaat de gekochte tweewieler kapot of verloren voordat de tweewieler aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de ondernemer.

 

Artikel 7 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de ondernemer in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de ondernemer eerst schriftelijk in gebreke stellen (aanmanen). Dit betekent dat de ondernemer vanaf de ingebrekestelling nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de ondernemer de tweewieler, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de ondernemer in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: - als ondernemer heeft laten weten niet te gaan leveren; - als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de tweewieler, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

 

Artikel 8 – Gevolgen van verzuim

 1. Als de ondernemer in verzuim is op grond van artikel 7 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de ondernemer een beroep kan doen op overmacht.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud op een tweewieler

De aan de consument geleverde tweewieler blijft eigendom van de ondernemer tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald.

 

Artikel 10 - Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing